جشنواره سفره و صنایع دستی

جشنواره سفره و صنایع دستی در هتل بزرگ شیراز برگزار شد