برگزاری مانور مقابله با حوادث غیر مترقبه در هتل شیراز

برگزاری مانور مقابله با حوادث غیر مترقبه در هتل شیراز

مانور مقابله با حوادث غیر مترقبه در بهمن ماه سال ۹۶  جهت آمادگی لازم در برابر حوادث غیر مترقبه برگزار شد

نمایشگاه گردشگری

در این مانور ابتدا گروه اطفا حریق وارد عمل شده و آتش مورد نظر را اطفا نمودند
برگزیده گردشگری استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1396
تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 1395
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1396
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس سال 1397
گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1397