چلو کباب کوبیده 0
4,450,000 ریال
چلو کباب سلطانی 0
8,300,000 ریال
شیشلیک 0
8,800,000 ریال
چلو کباب برگ 0
6,200,000 ریال
جوجه کباب بدون استخوان 0
3,700,000 ریال
چلو اکبر جوجه 0
5,200,000 ریال
کباب بختیاری 0
5,000,000 ریال
جوجه کباب مکزیکی 0
3,600,000 ریال
ماهی سوخاری 0
5,300,000 ریال
کباب میگو 0
9,400,000 ریال
میگو سوخاری 0
9,300,000 ریال
میکس ماهی و میگو سوخاری 0
6,700,000 ریال
چلو خورش روز 0
3,500,000 ریال
کلم پلو شیرازی 0
3,480,000 ریال
باقالی پلو با ماهیچه 0
7,500,000 ریال
باقالی پلو با گردن 0
7,380,000 ریال
چلو ساده 0
1,150,000 ریال
بشقاب سبزیجات 0
1,700,000 ریال
کباب ماهی 0
5,300,000 ریال
میکس ماهی و میگو کبابی 0
6,700,000 ریال
جوجه ملس
3,950,000 ریال
چلو کباب بناب
5,100,000 ریال
انواع نوشابه قوطی
0 ریال
انواع دلستر قوطی
0 ریال
دوغ
0 ریال
آب معدنی
0 ریال
سالاد فصل 0
1,750,000 ریال
سالاد شیرازی 0
780,000 ریال
سوپ روز 0
1,200,000 ریال
ترشی زیتون 0
600,000 ریال
زیتون پرورده 0
750,000 ریال
ماست ساده 0
540,000 ریال
ماست موسیر 0
840,000 ریال
ماست خیار 0
590,000 ریال
ترشی 0
600,000 ریال
زیتون چیلی 0
750,000 ریال
ماست اسفناج
600,000 ریال
ژله میوه ای 0
570,000 ریال
کارامل 0
800,000 ریال
حلوا 0
700,000 ریال